Projecten met (social) Impact

Wij initieerden en werkten mee aan verschillende projecten met (social) Impact. Soms op de achtergrond of in de onderstroom, vaak ook zichtbaar en in een proactieve rol op delen of in het geheel. Hier lieten wij door 'The art of Impact' benadering een andere visie ontstaan waardoor bestaande organisatie en aanpak kon worden losgelaten en werd gekozen voor een nieuwe insteek. Dit alles met als doel maatschappelijke meerwaarde (Impact) te bereiken.

Hieronder een opsomming van de projecten, die inmiddels concreet zijn geworden en impact creër(d)en!

Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling in werking gegaan, genaamd Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW. Loopbaanadviseurs kunnen deze subsidie aanvragen.

Tijdig en bewust werken aan veranderend arbeidsmarktperspectief 
De subsidie is bedoeld om ontwikkeltrajecten te financieren** voor werkende vijfenveertigplussers in specifieke beroepsgroepen. Het doel van het Ontwikkeladvies is om werkenden bewust na te laten denken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken. Er is ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training Ontwikkeladvies te geven, zodat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies.

Dit betreft een project van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in opdracht van kabinet en St. van de Arbeid. OntwikkelRijk (Q-Search partner) werd ingehuurd als adviseur voor een goede inhoud (vakgebied en kwaliteit loopbaanadviseurs) alsmede het organiseren van een innovatief en succesvol proces van inrollen en verspreiden van de subsidieregeling.

Duurzame ontwikkeldoelen - SDG 17 Global partnerships - #wijzijn17

Vanaf 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de SDG's, de Sustainable Development Goals, die een betere wereld willen realiseren. Q-Search is sindsdien betrokken bij het netwerk van Buitenlandse Zaken. Wij delen onze kennis en ervaring in relatie tot het praktisch maken van de doelen met als specialiteit SDG 17 (global) partnerships - zie hier alle 17 SDGs op website United Nations en hier op de nederlandse website.

Sinds oktober 2016 worden de SDGs dichter naar de samenleving gebracht en zijn wij aangesloten bij het SDG café, dat hier aan bij wil gaan dragen. Bij de bijeenkomst van 13 april 2017 deelden wij onze jarenlange kennis & ervaring met 'cooperation and partnerships', zodat we sneller de juiste ontwikkelstappen kunnen zetten. We vroegen Erick Wuestman van St. Circulaire Economie mee te doen, waardoor hij de randvoorwaarden voor goede samenwerking inzichtelijk maakte met een aantal heldere praktijkvoorbeelden, zodat het direct kon gaan leven bij de deelnemers. Klik hier voor een deel van de presentatie, aangevuld met gezamenlijke inzichten waarop kan worden doorgepakt. Op gemeentelijk niveau werken we samen met GDO. Inmiddels sloten wij ook aan bij de beweging: duurzaam regeerakkoord, die voor borging pleit in het landelijk beleid.

#LevenLangOntwikkelen

In januari 2017 vond een hoorzitting plaats bij de Tweede Kamer over LevenLangLeren, de term die project 'Ontwikkelvoucher' inmiddels al had getransformeerd in LevenLangOntwikkelen, omdat hij beter de lading dekt. Dit droegen wij actief uit. O.a. Noloc (vereniging voor loopbaanprofessionals), MBO Raad, MKB Nederland en SBB gingen de term gebruiken. Noloc schreef in januari haar visie en deelde die met de Tweede Kamer leden en haar stakeholders:Visie Noloc op LevenLangOntwikkelen. Hier hadden wij een actieve rol in. Daarnaast werkten wij actief samen bij de verdiepende visie- en identiteitsslag van Noloc, vormgegeven door Connie van der Zwan (commissie Ontwikkeling en Professionaliteit).

Advies Transitiecommissie Sociaal Domein: Bewust ontwikkelen met Impact!

In september 2015 deelden wij proactief een advies met de Transitie Commissie Sociaal Domein over de aanpak van transformatie voor het sociaal domein. Zie hier de presentatie 'Alles is er al... Nu de verbinding nog!'.
Op dit punt waren wij klaar met ons werk, omdat wij ook de concrete aanpak aandroegen in grote lijn en daar ging de commissie niet over. Zij had alleen de taak om te observeren en reflecteren.
Op 30 september 2016, bij beïndiging van haar 2-jarige rol, kwam de transitiecommissie naar buiten met haar advies aan het kabinet:
De Commissie doet twee beleidsaanbevelingen, waarbij ze adviseert:
1. leeromgeving te creëren en
2. een nationaal meerjarig programma te ontwikkelen

In hoofdlijn de twee punten, die wij ook aangaven, die alle aandacht behoeven momenteel: ontwikkelen centraal zetten en landelijk universeel (breder dan sociaal domein alleen) ontwikkelprogramma opstarten. Als de invulling van zo'n programma integraal gebeurt kan er veel maatschappelijke meerwaarde (Impact) worden behaald. Om te concretiseren bouwden wij inmiddels door aan de Integrale aanpak van dit soort 'Bewust ontwikkelen met Impact!' gedachtengoed.

Inkoopkader UWV 2016-2021

UWV koos in 2016 voor een nieuwe wijze van inkopen en draaide het Inkoopkader zo, dat de klant volledig centraal komt te staan, met als doel in alle opzichten effectiever te kunnen zijn.
Hier ging twee jaar van uitwisselingen aan vooraf, zowel 1-op-1 als in groepen met stakeholders en vooral ook veel binnen de UWV organisatie. Vanaf invoering bestuursaccoord gemeenten was de twee jaar ervoor al gewerkt aan strategisch ontwikkelwerk (hier zat met name een belangrijke rol vanuit 'The art of Impact' vanaf 2012).
Nu zit men in de fase van houding, mindset en gedrag aanpassen van alle betrokkenen om ook daadwerkelijk te realiseren wat we willen bereiken met elkaar. Ontwikkeling kost tijd en in deze volgende fase wordt verbeteren van de kwaliteit en het verdiepen van de samenwerking en communicatie verder onder de loep genomen en aangepakt.

Visievormende en transformerende projecten

Ontwikkelvoucher (vanaf 2016)
The Q-Search Case (vanaf 2015)
de Toekomst van Werk (vanaf 2014)

Ander denkkader i.p.v. wet DBA voor Ministerie van Financiën en ZZP Belangenbehartigers

In juni 2015 ging de wet DBA door de tweede kamer, vlak voor het zomerreces, en in december 2015 lukte het vlak voor de kerst bij de Eerste kamer, ondanks dat zij inmiddels het besef hadden gekregen dat de vraag achter deze wet groter was dan hij in eerste instantie leek. Een aantal eerstekamerleden wilden graag op een hoger niveau en vanuit integraliteit dit vraagstuk gaan aanvliegen. IIIde kamer was een van de partijen, die info aanleverde bij de Tweede resp. Eerste kamer en alle belanghebbende stakeholders (ZZP belangenbehartigers, belanghebbende stakeholders, ministerie van Financiën, betrokken dienst van de Belastingdienst en meer te krijgen). Onder deze link kun je onze denkrichting nalezen, die wij deelden. Wij maakten een inspirerend praatstuk met nieuwe denkrichtingen, zodat we met elkaar gaan nadenken over de nieuwe oplossingen. Het resultaat kennen we inmiddels. Sinds november 2016 is de wet in de koelkast gezet.

IEPPECO

IEPPECO is a European project: Improvement of the Effectiveness of Public and Private Employment service CoOperation. January till november 2013. We took care of awareness and dissemination of the project.
The main goal of this project is to encourage new forms of collaboration between employment services at EU level for the delivery of complementary services with a high standard of quality and efficiency, especially focused on a better functioning of public service providers. In this project we will contribute to this goal by working with a public employment service organisation.

Ondernemersplein

Het project Ondernemend NL bewust in beweging (start in 2009) resulteerde uiteindelijk door persoonlijke gesprekken met Ministerie van Economische Zaken in het ontstaan van het Ondernemersplein. Daarin werden Kamer van Koophandel, Syntens en nog een aantal onderdelen, die allen apart vanuit het ministerie werden aangestuurd en los van elkaar opereerden, samengebracht tot een geheel met de bedoeling om de klantgerichtheid en de interne samenwerking te vergroten.
Wij waren hier onderzoekende en adviserende grondlegger van het idee Ondernemersplein, de uitvoering geschiedde vanuit de organisaties zelf. Gerealiseerde besparing werd destijds berekend op 80 miljoen euro.
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter