Collectief Ontwikkelen - Verantwoord Innoveren

De vraag die wij zien en horen, die mensen in de praktijk bezig houdt, beleid, wetenschap en praktijk, is hoe we tot een nieuwe, ontwikkelrijke cultuur en balans komen in organisaties en/of de samenleving.
Uit onze 21 jaar ervaring weten we dat als je de inhoud, die er al is, in een breder kader en op nieuwe wijze verbindt met elkaar er nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Daardoor komt er ruimte voor alle betrokkenen (democratie neemt toe) waardoor je anders kunt organiseren, communiceren en samenwerken. Dit geeft andere, duurzamer resultaten, die minder energie kosten om te bereiken. Het zorgt voor een duurzame beleidsvorming en - uitvoering vanuit een gemeenschappelijk belang.

Het proces om die (cultuur)omslag te maken én resultaten te bereiken heet Collectief Ontwikkelen.

Een omslag met doorbraak begint idealiter met het vormgeven van een ander proces om te komen tot een nieuw verhaal met andere inhoud en omgang met elkaar. Hierbij worden strategisch, tactisch, operationele zaken en mensen met elkaar verbonden, zodat het onderlinge vertrouwen (dat we het goede voorhebben met elkaar) en de relaties verbeteren. We werken vanuit concrete vraagstukken, zodat we tijdens projecten met alle betrokkenen werken aan het bereiken van een andere mindset, houding en gedrag en e.e.a. direct beklijft.

In april 2018 zijn wij i.s.m. experts en wetenschappers gestart met een 'Collectief Ontwikkelen met Impact' project voor de benodigde cultuuromslag in de arbeidsmarkt en onderwijs. Vanaf die zomer zijn wij de visie en aanpak aan het uitdragen, zodat hij samen met politiek, overheid en overige stakeholders verder vorm kan krijgen. Inmiddels heeft dit geresulteerd in het rijksbreed omarmen van Leven Lang Ontwikkelen, de basis voor Collectief Ontwikkelen. Samenleving en organisaties ontwikkelen namelijk alleen als mensen daarbinnen ontwikkelen.

De nu benodigde (cultuur)omslag gaat verder dan onderwijs en werk in Nederland, waar wij allereerst mee aan de slag gaan, en is natuurlijk door corona versneld. Wij zijn er dan ook voor om door te pakken in de omgevingen waar nu de meeste ontwikkeling nodig is. Wij werken eraan om daar de juiste kennis en ervaring naar toe te brengen en van daaruit vliegwielen aan te zetten, die later naar andere verantwoordelijkheidsgebieden kunnen worden gekopieerd. Het proces is namelijk geheel gelijk, alleen de mensen en organisaties, die je betrekt, verschillen per vraagstuk.
Als we de werkwijze en toegevoegde waarde inzien zouden we vanuit deze visie de grote maatschappelijke vraagstukken ook kunnen oppakken bijv. die van het Nationaal Groeifonds. Het is onze stellige overtuigingen dat met deze aanpak veel geld, tijd en moeite wordt bespaard.

De vier elementen die minimaal in de benodigde cultuuromslag aandacht dienen te krijgen zijn:
- Verbinding en communicatie
- Veiligheid en vertrouwen om nieuwe dingen te ontdekken en creëren
- Van opleiden en educatie* naar gepersonaliseerd leren en ontwikkelen
- Van woorden naar daden, van denken naar doen

Inmiddels heeft ons stuk 'Collectief Ontwikkelen met Impact' geresulteerd in het feit dat Leven Lang Ontwikkelen niet meer is weg te denken uit ons leven, zeker niet nadat corona dat nog eens keihard heeft blootgelegd. We hebben dan ook een volgend stuk geschreven Collectief Ontwikkelen als impactvolle versneller van de samenleving dat we in 2020/2021 verder gaan verspreiden qua kennis echter vooral ook qua praktische aanpak. Je ziet overal ecosystemen ontstaan, de expertise en kennis is bij aantal praktijkmensen en onderzoekers al aanwezig en wij willen graag voorkomen dat nieuwe wielen worden uitgevonden en bijdragen aan versnelling en opschaling inclusief cultuuromslag, zodat het beklijft. Hierbij zetten we graag onze jarenlange ervaring met Ecosysteem ontwikkelen en Collective Impact+ in de praktijk in. Vanaf de start van corona in 2020 zetten we Collectief Ontwikkelen in binnen twee dialogisch vooronderzoeken met werk(zoek)enden met werkpotentieel en experts kansengelijkheid. Deze kennis deelden wij o.a. binnen het samenwerkingsproject dat het onderzoeksrapport De arbeidsmarkt van morgen samenstelde. In oktober 2021 startten wij bij VNOG, met een vraagstuk waar het gedachtengoed van de lerende organisatie wordt geïmplementeerd en kennis en ervaring over Collectief Ontwikkelen wordt gedeeld, zodat de organisatie en haar partners kunnen versnellen in hun ontwikkeling.

NB In Collectief Ontwikkelen verbinden we integraal diverse wetenschappelijke inzichten en veranderkundige inzichten (w.o. Theory U, socratische dialoog, integrale waardenbewustzijn, bewustzijnsontwikkeling en lerende organisatie) tot een interdisciplinair geheel t.b.v. een bewezen praktische aanpak. Dit kan worden opgeschaald naar de rest van de praktijk van samenwerken tussen alle partijen, van burger t/m beleid.

Doel: OntwikkelRijke mensen, organisaties, samenwerkingen en ecosystemen door #CollectiefOntwikkelen en #VerantwoordInnoveren.

*Educatie (Latijn: educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden). Educatie nieuwe stijl = Ontwikkelen: Het bewust en doelgericht scheppen van voorwaarden en het organiseren van activiteiten en leerprocessen met het oog op het vermeerderen van kennis, het vergroten van inzicht, het verbeteren van meningen en opinies en het verhogen van bekwaamheden, voor zichzelf of voor anderen.

De afbeelding is van het project unifying field van (levens)kunstenaars Huub en Adelheid Kortekaas:
http://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/nl/

Terug naar Transformational Expertise of bijv. direct naar OntwikkelRijk, onze werkwijze The art of Impact en/of maatschappelijke projecten waar we aan (mee)werkten Projecten (social) Impact.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter