Full Spectrum Change in de praktijk


In elk hoofdstukje hieronder bevinden zich twee alinea's.

De eerste alinea is de theorie achter het model.

De tweede is hoe je dit in de praktijk kunt herkennen en praktisch handen en voeten geeft vanuit The art of Impact en elementen uit Transformational Expertise om tot transformatie te komen.

Ontstaan disbalans

Theorie: Als de correlatie tussen de vier dimensies wordt onderbroken of beneden een zeker niveau zakt, ontstaat er onbalans (dis-alignment) in het integrale systeem, wat kan leiden tot structurele verwarring, desoriëntatie, onbegrip en onzekerheid op het emotioneel en geestelijk vlak (linksonder en -boven), gevolgd door een ontwikkelfase van weer nieuwe emotionele en waarden-ankers; en het leidt tot eliminatie, strijd, chaos, oorlog en vernietiging op het materiele en maatschappelijke vlak (rechtsonder en -boven) gevolgd door een fase van nieuwe maatschappelijke opbouw en inrichting . Allemaal het gevolg van zo'n initiële onbalans en dis-correlatie in het systeem.

Praktijk: Naar onze mening is het momenteel wereldwijd en voor iedereen helder dat we in deze fase zijn aanbeland (werkloosheid, klimaatproblemen, migratie i.v.m. oorlog en ellende, etc. en in het klein in Nederland, faillissementen van lang bestaande bedrijven, veel ziekte en relatie- en armoedeproblemen).

Change aanzetten

Theorie: Change kan aangezet worden vanuit elk kwadrant. Een harmonische change vraagt dat de correlaties tussen de kwadranten niet tè veel verbroken worden voordat alle kwadranten in beweging komen (resp. in beweging worden gebracht) om tot een nieuwe stabiliteit te geraken. Idealiter bewegen allevier kwadranten tegelijk naar een nieuwe balans. De praktijk laat tot dusver zien dat dat vrijwel nooit gebeurt. Er is altijd een fase van zekere wrijving, conflict, onzekerheid etc.
De buitenkant vormt ahw de zichtbare correlerende reflectie van de onzichtbare diepe overtuigingen en het bewustzijnsniveau aan de binnenkant. De meest effectieve en energie-efficiente veranderbeweging verloopt daarom bij voorkeur van binnen naar buiten. Van buiten naar binnen is i.h.a. energie-intensiever (lees: energieverslindender) dan van binnen naar buiten. En gewoonlijk zonder duurzaam resultaat. Dit komt omdat het de beperking meebrengt dat we nog niet in staat zijn om de harde buitenkant op passende wijze nieuwe vorm te geven zolang het bewustzijnsniveau en paradigma's aan de binnenkant nog niet 'om' zijn.

Praktijk: Daarom gaan we voor een integrale aanpak met focus op Collective Impact én Connecting Impact. Zo wordt de change vanuit gezamenlijk belang ingezet, gedragen en vormgegeven én worden alle aanwezige, elkaar aanvullende krachten ten volle benut.
"Als we blijven doen wat we deden, krijgen we wat we kregen", dat patroon willen we doorbreken, want het kost energie (geld, tijd, inspiratie, etc.). Daarom werken we van binnen naar buiten. Door van binnen naar buiten te werken geef je dus in eerste instantie aandacht aan de binnenkant en kunnen we de benodigde concrete vormen voor de buitenkant direct bedenken en inrichten direct vanuit nieuwe inzichten en perspectief.

Uitdaging van de huidige tijd

Theorie: In onze beleving is het grote wrijvingspunt van onze transformatietijd dat de collectieve innerlijke mens (bottom-up linksonder en -boven) al langere tijd aan het door-ontwikkelen is naar andere kernwaarden en principes, terwijl de gevestigde maatschappelijke orde (zijn sociaal-economische en politieke structuren, instituties, overheidsinrichting, wet- en regelgeving etc.) (topdown rechtsonder en -boven) nog steeds is ingericht volgens de 'oude' waarden en principes. De nieuwe waarden (links) correleren niet meer goed met de oude instituten en inrichting (rechts). Het bestuurlijke economische en juridische establishment houdt zijn oude waarden vast en kan of wil ze (nog) niet inruilen voor andere.
De nieuwlichters hebben in aanvang onvoldoende podium en impact in de oude structuur resp. worden daaruit (nog) geweerd.
Kunnen we redelijkerwijze van het establishment verlangen dat ze hun instituties, hun economische, sociale en politieke structuur hervormen voordat ze de nieuwe waarden, principes en paradigma's nog niet in hun aderen, genen en botten voelen? Het lijkt erop dat dit internaliseringsproces onmisbaar is, de nieuwe situatie vraagt tijd om te Doorleven - beklijven. De beweging is echter ingezet en kan niet worden tegengehouden. Het alternatief zal zijn dat ze op den duur (het collectief staat op en zegt 'het is genoeg') gewoon worden vervangen, met zachte of harde drang.

Praktijk: Een gedegen aanpak zorgt dat alle vier de kwadranten in correlatie blijven en de disbalans zo klein mogelijk. Bewuste inzet van The art of Impact zal eraan bijdragen dat transformatie zo soepel mogelijk verloopt.

Binnen- én buitenkant

Theorie: Naast nieuwe vormen van samen-werken (het 'wel-doen') zijn dus voor het bereiken van een nieuw gecorreleerd evenwicht tussen de dimensies in het integrale model minstens zo belangrijk:
samen-voelen, samen-denken, samen-zien, samen-weten, samen-waarderen, samen-willen (het 'wel-zijn'). Zonder deze gedeelde beleving lijkt het risicovol om al met veel energie te beginnen aan een nieuwe organisatie-opbouw- en inrichtingsfase.

Praktijk: Op de pagina Verbinding en engagement wordt dit onderscheidend vermogen van Q-Search / The art of Impact / OntwikkelRijk in meer detail toegelicht.
Het organiseren van het proces voor Collective Impact vergemakkelijkt door inzet van Keys for Collective Impact en Connecting Impact, zodat de binnenkant van de mensen, de overtuigingen en de intenties goede aandacht krijgen en helder worden. Zo ontstaat een ander perspectief waaruit wordt (samen)gewerkt. Tijd en ruimte inbouwen voor Doorleven - beklijven en bestaande en onbewuste disfunctionele Patronen loslaten zorgt dat e.e.a. nog sneller en soepeler in een nieuwe balans komt.

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter