Stroomversnelling Arbeidsmarkt

Wat
Het faciliteren en realiseren van stroomversnelling op de arbeidsmarkt en in het onderwijs waarbij Leven Lang Ontwikkelen in combinatie met het bereiken van sociale en duurzame doelen centraal staat.

De SDG's (Sustainable Development Goals = duurzame ontwikkeldoelen van de VN) vormen hierbij een verbindende richting en doel om op een duurzame manier kwaliteit van leven te verhogen.

Wij werken op pragmatische, innovatieve manier samen en verbinden praktijk, wetenschap en beleid. Hierbij hebben we contacten van burger tot aan politiek.

Focus
We willen een praktische bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het innoverend vermogen van mensen en organisaties. Onder andere door de thema’s duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen concreet te maken. De mens krijgt hierin een centrale rol, zodat we een arbeidsmarkt creëren die openstaat voor iedereen en gericht is op talent(benutting), waarde(n)vol werk en een ontwikkelingsvriendelijke samenleving.

Hoe
Wij zijn een samenwerkingsverband van professionals en zetten ons de afgelopen jaren in om Leven Lang Ontwikkelen beleidsmatig op de kaart te krijgen en praktisch te maken in samenwerking met het uitgebreide netwerk dat is opgebouwd.

Wij zetten onze gezamenlijke kennis, ervaring en netwerken in. Ieder vanuit eigen rol en mogelijkheden, om het (werkend) leven vorm te kunnen geven vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid. We realiseren vrije ruimte, autonomie en regelruimte, zodat er creativiteit en energie ontstaat om daadwerkelijk dingen anders te gaan doen.

Wij brengen inzicht, beweging en/of innovatieve werkwijzen en aanpak door als gesprekspartner en/of leverancier op te treden voor beleidspartijen, wetenschap, organisaties en (potentieel) werkenden. Wij doen dat ook door innovatieve samenwerking(en) te organiseren waarin alle (potentieel) werkenden, publieke en private partijen, gezamenlijk ontwikkelen en nieuwe oplossingen creëren.

Wij leren met en van elkaar en ervaren al doende in de praktijk dat Leven Lang Ontwikkelen van het individu essentieel is om collectieve doelen te behalen. We werken aan visie, mindset, houding, gedrag, competentie afstemming, digitale vaardigheden en communicatie om te komen tot optimale samenwerking. Dit dragen wij op diverse pragmatische wijzen verder uit naar onze relaties en opdrachtgevers. Dit nieuwe organiseren en samenwerken, dat wij Collectief Ontwikkelen noemen, laten wij in de praktijk zien en direct ervaren (= leren en ontwikkelen).

Wie
Initiator: St. OntwikkelRijk met (digitale) netwerken, publiek en privaat.

Partners: praktijk, wetenschap en beleid mensen. Uit onderwijs, sociale partners (vakbond, zzp, werkgevers), O&O fondsen, kennisinstellingen en begeleiders en ontwikkelaars van (potentieel) werkenden en organisaties.

Sparringpartners naast bedrijven, onderwijsinstellingen en -organen, wetenschappelijke instituten, (lokale) overheden, vakbonden en werkgeversverenigingen VNO-NCW/MKB NL en AWVN, beroeps- en brancheverenigingen, O&O fondsen, instituties, maatschappelijke organisaties en social entrepreneurs en samenwerkingsverbanden: coördinators SDG4, SDG12, SDG17 en landelijk – SDG Nederland, Programmamanager actie agenda LLO SER, Programmamanager Perspectief op Werk van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Teamleider Leven Lang Ontwikkelen MBO van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hoogleraar duurzaam HRM van Open Universiteit, hoogleraar bedrijfskunde (strategisch HR management), raadslid van Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, Teamleider wetenschap, beleid en verantwoord innoveren EU en ons divers netwerk van bestuurders, experts en ambassadeurs.

Contactpersoon
Marjolein Hins | E: mhins@ontwikkelrijk.nl | T: 06-51 2426 13

www.ontwikkelrijk.nl

#LevenLangOntwikkelen #StroomversnellingArbeidsmarkt #OntwikkelRijk
#NLSDG4 #NLSDG8 #NLSDG17
Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter