Projecten met (social) Impact

Wij initieerden en werkten mee aan verschillende projecten met (social) Impact, met Marjolein als onze drijvende en verbindende kracht. Soms op de achtergrond of in de onderstroom, vaak ook zichtbaar en in een proactieve rol op delen of in het geheel. Hier lieten wij door 'Collectief Ontwikkelen met Impact' benadering een andere visie ontstaan waardoor bestaande organisatie en aanpak kon worden losgelaten en werd gekozen voor een nieuwe insteek. Dit alles met als doel maatschappelijke meerwaarde (Impact) te bereiken.

Door op deze link te klikken kom je bij de referentielijst met meest impactvolle projecten!
Hieronder een opsomming van alle projecten, die inmiddels concreet zijn geworden en impact creër(d)en.

Het dilemma dat zelfstandigen zichtbaar maken

Onze laatste creatie is ontstaan in gesprekken over menselijke maat met diverse mensen in beleidsmatige organisaties. Daarbij kwam naar boven dat wij vinden dat de rol van de zelfstandige daarin een belangrijke spiegel is van wat beter kan. Daarop werd ons gevraagd door het ministerie om een stuk aan te leveren waarmee we bewustwording brengen en waar we over in gesprek kunnen als mensen het herkennen. Dat stuk tref je hier aan Het dilemma dat zelfstandigen zichtbaar maken.

Veiligheidsregio VNOG - lerende organisatie

Van oktober 2021 t/m juni 2022 werkten wij bij de VNOG, Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Zij werken vanuit hun visie 'veilig en gezond wonen, werken en recreëren' samen aan veiligheid.
Marjolein Hins werd hiervoor door Berenschot gevraagd en begeleidde en gaf richting aan het proces van het implementeren van project 'routekaart risicogericht werken’ voor de twee gebiedsteams (35 personen) van deze grote regionale samenwerking van 22 gemeenten. Dit deed zij middels de aanpak van Collectief Ontwikkelen als 'lerende organisatie' en was verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en opzetten van nieuwe (samen)werkingsvormen, (integrale) advies- en coördinatiewerkzaamheden voor de teams en teamleiders en het doen van interventies om beoogde resultaten te halen. Beoogde doel is behaald en kwam vooral "omdat wij nog nooit zo met elkaar over de zaken hebben gesproken voordat we in de actie gaan" was de terugkoppeling.

De arbeidsmarkt van morgen

Wij deden vanuit OntwikkelRijk het eerste halfjaar 2021 een participatief actieonderzoek i.s.m. Intelligence Group en De Loopbaan Academie, naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bezien vanuit het perspectief van de kandidaat. Het praktische rapport dat wij samenstelden vanuit de integrale input van dik 50 partners in de arbeidsmarkt, dat op 5 augustus 2021 het levenslicht zag, kun je lezen op de pagina: De arbeidsmarkt van morgen.

Putting circular textiles to work - circulaire economie in de textielbranche levert banengroei op

Hoe wordt de Nederlandse textielsector een banenmotor én circulaire koploper? Het Circular Jobs Initiative van Circle Economy kwam tot de conclusie dat er maar liefst 25% banengroei te realiseren is via een aantal realistische toekomstscenario's. Daarbij zijn ontwikkeling van vaardigheden essentieel. Marjolein Hins was een van de mensen die input leverde om tot het rapport te komen: 'Putting circular textiles to work'. Op 21 juni 2021 werd een webinar georganiseerd door de Goldschmeding Foundation waarin deze informatie verder werd gedeeld met geïnteresseerden.

Collectief Ontwikkelen - verantwoord innoveren

In de zomer 2020 merkten we dat het tijd was voor een volgende bewustwordingsstap op het gebied van Collectief Ontwikkelen. Na de eerste optimistische coronamaanden, waarin veel nieuwe ontwikkelingen, zich voordeden vielen we weer stil in onze bestaande aanpak en patronen (logisch en menselijk). Omdat wij zien dat we hiermee als land, echter ook als mensen en organisaties, niet verder komen leek het ons nodig om op te staan en onze visie te delen met politiek, overheid en andere geïnteresseerden. De titel van dit doc over onze bewezen aanpak is: Collectief Ontwikkelen als impactvolle versneller van de samenleving. We deelden 'm bijvoorbeeld binnen het strategisch project MBO in 2030 waar men bewuster is geworden over hoe regionale ecosysteem van het onderwijs eruit ziet als je jezelf niet centraal zet maar als onderdeel van het geheel en dat we over moeten naar een concrete aanpak, die we in januari 2021 gaan bespreken. Daarnaast bracht het ons bij INNOvember, innovatiecongres van de Rijksoverheid. We hebben de eerste stap is gezet voor een Rijksbrede community waar kennis en ervaring over Verantwoord Innoveren (Responsible Innovation) gedeeld gaat worden.

Ontwikkelvoucher in de Banden- en Wielenbranche en LevenLangOntwikkelen in de samenleving

Het in 2016 gestartte project Ontwikkelvoucher is door partner Erwin Holterhues van Vereniging VACO samen met CAO partners ingerold in de Banden- en Wielenbranche. In september 2019 ging het succesvol haar tweede tranche in en kreeg door StroomversnellingArbeidsmarkt (SDG Facilitators - OntwikkelRijk) aandacht van de SER, omdat hier echt iets nieuws gebeurt. De voucher is alleen voor persoonlijke ontwikkeling bedoeld, vakkundige scholing doen de werkgevers namelijk zelf. Zij wordt sinds december 2019 als voorbeeld van LevenLangOntwikkelen genoemd op de website van SER: Ontwikkelvoucher persoonlijke ontwikkeling.
Inmiddels is LevenLangOntwikkelen niet meer weg te denken en staat het ook in de Rijksbegroting benoemd. Zo vind het topdown haar weg door de hele organisatie van het land. Mooi resultaat van daadwerkelijk dingen anders doen waarin we samenwerkten met betrokken burgers en innovators in alle lagen van de organisatie van de samenleving!

Stroomversnelling Arbeidsmarkt

Wij zien al jaren veranderingen in de arbeidsmarkt en ook dat er veel beleid wordt gemaakt dat onvoldoende contact maakt met de praktijk. Tevens zijn er tal van functies op gebied van HR, Management en besturen die getransformeerd moeten worden naar toekomstgericht werken. We zagen ook aankomen dat de politiek en het beleid dit wel zou in gaan zien en wij dan klaar willen staan om onze kennis en ervaring te delen. Daarom hebben wij ons proactief met partners uit heel diverse achtergronden verbonden. Zodat wij een partner voor de overheid en het bedrijfsleven kunnen zijn. Lees hier meer over Stroomversnelling Arbeidsmarkt.

Definitie LevenLangOntwikkelen

Op initiatief van OntwikkelRijk gingen in 2018 wetenschappers van OU (Open Universiteit) en loopbaanprofessionals van Noloc aan de slag om een definitie te maken voor LevenLangOntwikkelen:
“Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”.
Deze definitie met onderzoeksresultaten onderbouwd werd gepubliceerd door Marinka Kuijpers, Judith Semeijn en Beatrice van der Heijden via een artikel in ScienceGuide.

Collectief Ontwikkelen met Impact! - voor (cultuur)omslag in arbeidsmarkt en onderwijs

De vraag die wij zien en horen, die mensen in de praktijk bezig houdt, beleid en praktijk, is hoe we tot een nieuwe, ontwikkelrijke cultuur en balans komen in organisaties en/of de samenleving.
Uit ervaring weten we dat als je de inhoud, die er al is, op een nieuwe en high impact wijze verbindt met elkaar er nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Daardoor komt er ruimte voor alle betrokkenen en diversiteit waardoor je anders kunt organiseren, communiceren en samenwerken, vanuit een gemeenschappelijk belang. Dit geeft andere, duurzamer resultaten, die minder energie kosten om te bereiken.

Het proces om die cultuuromslag te kunnen maken én resultaten te bereiken noemen wij Collectief Ontwikkelen met Impact!

In april 2018 zijn wij i.s.m. experts en wetenschappers gestart met een 'Collectief Ontwikkelen met Impact' project voor de benodigde cultuuromslag in de arbeidsmarkt en onderwijs. Vanaf de zomer zijn wij die visie en aanpak aan het uitdragen, zodat hij samen met politiek, overheid en overige stakeholders verder vorm kan krijgen. Heeft u interesse om hierin een rol te spelen of wilt u ons juist bij uw project betrekken, lees meer over onze visie en aanpak: Collectief Ontwikkelen met Impact!

Wij reageerden o.a. op de LevenLangOntwikkelen brief van de ministeries van OCW en SZW, die op 9 oktober 2018 in de Tweede Kamer werd besproken. Hierin adviseerden wij om meer samen te werken met de partijen om wie het feitelijk gaat: de werkenden en werkgevers alsmede alle professionals dichtbij hen. Door alle partijen mee te laten denken in de creatie en vorming van de plannen bereikt het kabinet met haar samenwerkingspartners de connectie die nodig is om betrokkenheid bij iedereen in de samenleving te krijgen. Die verbinding is nodig, om samen de beoogde, en terecht geconstateerde, nodige, cultuuromslag te bereiken waar we voor staan. Dat gaat verder dan alleen een visie en een wettelijjk kader creëren.

#CollectiefOntwikkelen
#OntwikkelRijk van educatiecultuur naar #OntwikkelCultuur

Documentaires als katalysator voor social change met Collective Impact

'Documentaries as catalysts for social change, a qualitative approach to the implementation of collective impact, by using a documentary film as a tool for social change'.
Roberto Visser schreef deze thesis in juni 2018 na zijn stage bij documentairebedrijf Viewpoint. Hij onderzocht hoe je met documentaires het bereiken van maatschappelijke Impact kunt vergroten door te werken vanuit CIC's (Collective Impact Collaborations of CollectiefOntwikkelen samenwerking).
Hij wilde ons er graag bij betrekken, omdat wij CollectiveImpact in Nederland duidelijk anders aanvliegen, net als Viewpoint dat graag wil doen. Wij hielpen hem aan kennis, ervaring, inzichten, netwerk en relaties om snel tot de kern van zijn onderzoek te kunnen komen.
Met de documentairemaakster zijn wij een aantal keren op gesprekken geweest binnen gemeenteland in het kader van de Brede Aanpak Schuldhulpverlening. Hierbij hebben wij aan de diverse partijen overgebracht dat ze vast zitten in hun aanpak om schuldhulpproblemen op te lossen en wij zien ze er zo niet uit gaan komen. De inzet van de documentaire in combinatie met 'Collectief Ontwikkelen met Impact' zou dit los kunnen trekken. Vooralsnog werd beleidsmatig die keuze nog niet gemaakt.

#Viewpoint #CollectiefOntwikkelen

Toekomstbestendige zelfstandigenregeling

Alle jaren waarin de wet DBA werd bevroren werkten wij via het ZZP Platform mee aan de totstandkoming van een nieuwe zelfstandigenregeling. Een hele opgave, omdat er veel partijen bij betrokken zijn en wij beleidsmatig in Nederland de kunst van 'CollectiefOntwikkelen met Impact' nog niet verstaan en toepassen. Wij gingen daarom vanuit de IIIde kamer (denktank van maatschappelijk betrokken mensen) apart in gesprek met veel stakeholders en schreven een visiedocument dat wij in mei 2018 aanboden aan o.a. de ZZP vertegenwoordigers alsmede de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die coördinator van deze vraag is. Onder de link kun je het document lezen: toekomstbestendige zelfstandigenregeling.

#CollectiefOntwikkelen #Werkenden

Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling van 20 miljoen euro in werking gegaan, genaamd Ontwikkeladvies.
Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW. Loopbaanadviseurs kunnen deze subsidie aanvragen.

Tijdig en bewust werken aan veranderend arbeidsmarktperspectief 
De subsidie is bedoeld om ontwikkeltrajecten te financieren** voor werkende vijfenveertigplussers in specifieke beroepsgroepen. Het doel van het Ontwikkeladvies is om werkenden bewust na te laten denken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken. Er is ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training Ontwikkeladvies te geven, zodat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies.

Dit betreft een project van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in opdracht van kabinet en St. van de Arbeid. OntwikkelRijk (Q-Search partner) werd ingehuurd als adviseur voor een goede inhoud (vakgebied en kwaliteit loopbaanadviseurs) alsmede het organiseren van een innovatief en succesvol proces van inrollen en verspreiden van de subsidieregeling.

#OntwikkelRijk #Ontwikkeladvies #LevenLangOntwikkelen

Duurzame ontwikkeldoelen - SDG 17 Global partnerships en SDG Café

Vanaf 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de SDG's, de Sustainable Development Goals, die een betere wereld willen realiseren. Q-Search is sindsdien betrokken bij het netwerk van Buitenlandse Zaken. Wij delen onze kennis en ervaring in relatie tot het praktisch maken van de doelen met als specialiteit SDG 17 (global) partnerships - zie hier alle 17 SDGs op website United Nations en hier op de nederlandse website.

Sinds oktober 2016 worden de SDGs dichter naar de samenleving gebracht en waren wij lid van de kernploeg van het SDG café, zodat wij onze kennis en ervaring kunnen delen met allen, die hier ook actief mee bezig zijn. Bij de bijeenkomst van 13 april 2017 deelden wij onze jarenlange kennis & ervaring met 'cooperation and partnerships', zodat we sneller de juiste ontwikkelstappen kunnen zetten. We vroegen Erick Wuestman van St. Circulaire Economie mee te doen, waardoor hij de randvoorwaarden voor goede samenwerking inzichtelijk maakte met een aantal heldere praktijkvoorbeelden, zodat het direct kon gaan leven bij de deelnemers. Klik hier voor een deel van de presentatie (transforming our world, sustainable attitude for sustainable development), aangevuld met gezamenlijke inzichten waarop kan worden doorgepakt.

#SDGs #CollectiefOntwikkelen #CollectiveImpact through #ConnectingImpact #Sustainable #Responsible #mankind

Visieontwikkeling op LevenLangOntwikkelen

In januari 2017 vond een hoorzitting plaats bij de Tweede Kamer over LevenLangLeren, de term die project 'Ontwikkelvoucher' inmiddels al had getransformeerd in LevenLangOntwikkelen, omdat hij beter de lading dekt. Dit droegen wij actief uit. O.a. Noloc (vereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches), MBO Raad, MKB Nederland en SBB gingen de term gebruiken. Noloc schreef in januari haar visie en deelde die met de Tweede Kamer leden en haar stakeholders:Visie Noloc op LevenLangOntwikkelen. Hier hadden wij een actieve rol in. Daarnaast werkten wij actief samen bij een verdiepende visie- en identiteitsslag van Noloc, vormgegeven door Connie van der Zwan (commissie Ontwikkeling en Professionaliteit).

#LevenLangOntwikkelen #OntwikkelRijk

Advies Transitiecommissie Sociaal Domein: Bewust ontwikkelen met Impact!

In september 2015 deelden wij proactief een advies met de Transitie Commissie Sociaal Domein over de aanpak van transformatie voor het sociaal domein. Zie hier de presentatie 'Alles is er al... Nu de verbinding nog!'.
Op dit punt waren wij klaar met ons werk, omdat wij ook de concrete aanpak aandroegen in grote lijn en daar ging de commissie niet over. Zij had alleen de taak om te observeren en reflecteren.
Op 30 september 2016, bij beïndiging van haar 2-jarige rol, kwam de transitiecommissie naar buiten met haar advies aan het kabinet:
De Commissie doet twee beleidsaanbevelingen, waarbij ze adviseert:
1. leeromgeving te creëren en
2. een nationaal meerjarig programma te ontwikkelen

In hoofdlijn de twee punten, die wij ook aangaven, die alle aandacht behoeven momenteel: ontwikkelen centraal zetten en landelijk universeel (breder dan sociaal domein alleen) ontwikkelprogramma opstarten. Als de invulling van zo'n programma integraal gebeurt kan er veel maatschappelijke meerwaarde (Impact) worden behaald. Om te concretiseren bouwden wij inmiddels door aan de Integrale aanpak van dit soort 'Bewust ontwikkelen met Impact!' gedachtengoed.

#CollectiefOntwikkelen #OntwikkelRijk #taoImpact (The art of Impact)

Inkoopkader UWV 2016-2021

UWV koos in 2016 voor een nieuwe wijze van inkopen en draaide het Inkoopkader zo, dat de klant volledig centraal komt te staan, met als doel in alle opzichten effectiever te kunnen zijn.
Hier ging twee jaar van uitwisselingen aan vooraf, zowel 1-op-1 als in groepen met stakeholders en vooral ook veel binnen de UWV organisatie. Vanaf invoering bestuursaccoord gemeenten was de twee jaar ervoor al gewerkt aan strategisch ontwikkelwerk (hier zat met name een belangrijke rol vanuit 'The art of Impact' vanaf 2012, die wij weer wat meer loslieten toen we het Inkoopkader was opgeleverd, omdat een andere aanvliegroute kiezen nog tijd nodig had en de volgende ontwikkellagen van ons landelijk arbeidsmarkt systeem aan de beurt waren om de opgedane inzichten te verkrijgen. Waarbij het creëren van een onttwikkelcultuur centraal staat voor ons).
Men zit in een vervolgfase van houding, mindset en gedrag verder aanpassen, van alle betrokkenen, om nog beter te realiseren wat we beoogden met elkaar. Ontwikkeling kost tijd en in deze volgende fase wordt verbeteren van de kwaliteit en het verdiepen van de samenwerking en communicatie verder onder de loep genomen en aangepakt.

#KlantCentraal #OntwikkelRijk

Visievormende en transformerende projecten

Ontwikkelvoucher (vanaf 2016, #Ontwikkelvoucher #OntwikkelRijk)
The Q-Search Case (vanaf 2015 #CollectiefOntwikkelen)
de Toekomst van Werk (vanaf 2014, #deToekomstvanWerk #OntwikkelRijk)

Ander denkkader i.p.v. wet DBA voor Ministerie van Financiën en ZZP Belangenbehartigers

In juni 2015 ging de wet DBA door de tweede kamer, vlak voor het zomerreces, en in december 2015 lukte het vlak voor de kerst bij de Eerste kamer, ondanks dat zij inmiddels het besef hadden gekregen dat de vraag achter deze wet groter was dan hij in eerste instantie leek. Een aantal eerstekamerleden wilden graag op een hoger niveau en vanuit integraliteit dit vraagstuk gaan aanvliegen. IIIde kamer was een van de partijen, die info aanleverde bij de Tweede resp. Eerste kamer en alle belanghebbende stakeholders (ZZP belangenbehartigers, belanghebbende stakeholders, ministerie van Financiën, betrokken dienst van de Belastingdienst en meer te krijgen). Onder deze link kun je onze denkrichting nalezen, die wij deelden. Wij maakten een inspirerend praatstuk met nieuwe denkrichtingen, zodat we met elkaar gaan nadenken over de nieuwe oplossingen. Het resultaat kennen we inmiddels. Sinds november 2016 is de wet in de koelkast gezet.

#CollectiefOntwikkelen #Werkenden

IEPPECO

IEPPECO is a European project: Improvement of the Effectiveness of Public and Private Employment service CoOperation. January till november 2013. We took care of awareness and dissemination of the project.
The main goal of this project is to encourage new forms of collaboration between employment services at EU level for the delivery of complementary services with a high standard of quality and efficiency, especially focused on a better functioning of public service providers. In this project we will contribute to this goal by working with a public employment service organisation.

#CollectiefOntwikkelen #OntwikkelRijk

Ondernemersplein

Het project Ondernemend NL bewust in beweging (start in 2009) resulteerde uiteindelijk door persoonlijke gesprekken met Ministerie van Economische Zaken in het ontstaan van het Ondernemersplein. Daarin werden Kamer van Koophandel, Syntens en nog een aantal onderdelen, die allen apart vanuit het ministerie werden aangestuurd en los van elkaar opereerden, samengebracht tot een geheel met de bedoeling om de klantgerichtheid en de interne samenwerking te vergroten.
Wij waren hier onderzoekende en adviserende grondlegger van het idee Ondernemersplein, de uitvoering geschiedde vanuit de organisaties zelf. Gerealiseerde besparing werd destijds berekend op 80 miljoen euro.

#OntwikkelRijk

Powered by OTYS Recruiting Technology Linkedin Twitter